تهران، میدان رسالت، ابتدای خیابان فرجام شرقی، خیابان 49، پلاک 24
021 - 7789 48 41
سیستم مدیریت هوشمند ساختمان
سیستم مدیریت هوشمند ساختمان
ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﮔﺴـﺘﺮش ﻓـﻦ آورﯾﻬـﺎي ﺳـﺎﺧﺘﻤﺎن ﺳـﺎزي اﻣـﺮوزه ﺳـﺎﺧﺘﻦ ﺑﻨﺎﻫـﺎي ﻋﻈـﯿﻢ و در ﻣﻘﯿﺎﺳـﻬﺎي ﻏﯿـﺮﻗﺎﺑــﻞ ﺗﺼــﻮر ﺑــﻪ اﻣــﺮي ﻣﻤﮑــﻦ ﺗﺒــﺪﯾﻞ ﺷــﺪه اﺳــﺖ و ﺑــﻪ ﻟﺤــﺎظ ﻓﻨــﯽ و ﺗﮑﻨﯿﮑــﯽ و اﻗﺘﺼــﺎدي ﺳــﺎﺧﺘﻦ ﺳــﺎﺧﺘﻤﺎﻧﻬﺎﺋﯽ ﮐــﻪ ﺗﻤــﺎﻣﯽ ﻣﻘﺎﺻــﺪ ﺑﺸــﺮ را در ﺧــﻮد ﺟــﺎي دﻫــﺪ و دﺳﺘﺮﺳــﯽ ﺑــﻪ ﺗﻤــﺎﻣﯽ اﻣﮑﺎﻧــﺎت ﻣﻤﮑــﻦ ﺳــﺎﮐﻨﯿﻦ در ﮐﻤﺘــﺮﯾﻦ زﻣــﺎن و ﻧﺰدﯾﮑﺘــﺮﯾﻦ ﻣﮑــﺎنراﻓــﺮاﻫﻢ ﻧﻤﺎﯾــﺪ ﺑــﻪ اﻣــﺮي ﺟــﺪي ﺗﺒــﺪﯾﻞ ﺷــﺪه اﺳــﺖ.از ﯾــﮏ ﺳــﻮ ﮐﻪ ﺳــﺎﺧﺘﻤﺎﻧﻬﺎي ﺟﺪﯾــﺪ در ﻣﺴــﺎﺣﺖ و ارﺗﻔــﺎع رﺷــﺪي روزاﻓــﺰون دارﻧــﺪ از ﺳــﻮي دﯾﮕــﺮ ﺗــﺎﻣﯿﻦ ﻣﻠﺰوﻣﺎت زﻧﺪﮔﯽ در اﯾـﻦ ﺳـﺎﺧﺘﻤﺎﻧﻬﺎ و ﮐﻨﺘـﺮل ﻣﺼـﺮف اﻧـﺮژي در آﻧﻬـﺎ ﭼﺎﻟﺸـﯽ اﺳـﺖ ﮐـﻪ دﯾﮕـﺮ ﻧﻤـﯽ ﺗـﻮان ﺑــﺎ روﺷــﻬﺎي ﺳــﻨﺘﯽ ﭘﺎﺳــﺨﮕﻮي آن ﺑﻮد.ﻟــﺬا ﺑــﻪ ﻣــﻮازات ﮔﺴــﺘﺮش ﻓــﻦ آوري ﻫــﺎي ﺳــﺎﺧﺖ ﻓــﻦ آوري ﺟﺪﯾﺪي ﺑﻨﺎمﺳﯿﺴـﺘﻤﻬﺎي ﻣـﺪﯾﺮﯾﺖ ﻫﻮﺷـﻤﻨﺪ ﺳـﺎﺧﺘﻤﺎن ﻣﻄـﺮح ﺷـﺪه اﺳـﺖ ﮐـﻪ ﮐـﻪ ﺑـﻪ ﻣـﻮازات ﮔﺴـﺘﺮش ﺗﺠﻬﯿــﺰات و اﻣﮑﺎﻧــﺎ ﺗﯽ ﮐــﻪ در ﺳــﺎﺧﺘﻤﺎﻧﻬﺎي ﺟﺪﯾــﺪ ﻣــﻮرد اﺳــﺘﻔﺎده ﻗــﺮار ﻣــﯽ ﮔﯿــﺮد ﮔﺴــﺘﺮش ﯾﺎﻓﺘــﻪ اﺳــﺖ.اﻣﺮوزه ﺑــﺎ ﺗﻮﺟــﻪ ﺑــﻪ ﮔﺴــﺘﺮش ﻓــﻦ آوري اﻃﻼﻋــﺎت داﺷــﺘﻦ اﻃﻼﻋــﺎت ﺑــﺮوز از وﺿــﻌﯿﺖ ﻧﮕﻬــﺪاري ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻧﻬﺎي ﻋﻈﯿﻢ ﺑـﻪ اﻣـﺮي اﺟﺘﻨـﺎب ﻧﺎﭘـﺬﯾﺮ ﺗﺒـﺪﯾﻞ ﺷـﺪه اﺳـﺖ و ﻣﺒﺤـﺚ ﻣـﺪﯾﺮﯾﺖ ﻫﻮﺷـﻤﻨﺪ ﺳـﺎﺧﺘﻤﺎن ﻣﻌﻨﺎي ﺟﺪﯾﺪي ﺑﻪ روﯾﺎروﺋﯽ ﺑﺎ ﭼﺎﻟﺸﻬﺎي راﻫﺒﺮيو ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﻣﺼﺮف اﻧﺮژي ﺑﺨﺸﯿﺪه اﺳﺖ . ﺑﻄﻮر ﮐﻠﯽ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﻫﻮﺷـﻤﻨﺪ ﺳـﺎﺧﺘﻤﺎن ﺑـﻪ ﻣﻌﻨـﺎي ﺟﺪﯾـﺪ ﻫـﺰاره ﺳـﻮم ﺧـﻮد ﺑﺨﺸـﻬﺎي زﯾـﺮ را ﺷـﺎﻣﻞ ﻣـﯽ ﺷﻮد:
اﻟﻒ)ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ وراﻫﺒﺮي ﺗﺎﺳﯿﺴﺎﺗﯽ
ب) ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ وراﻫﺒﺮي اﻗﺘﺼﺎدي
ج) ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ وراﻫﺒﺮي ﺣﻔﺎﻇﺘﯽ و اﻣﻨﯿﺘﯽ
د)ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﻣﺼﺮف اﻧﺮژي
ه) ﻣﺪﯾﺮﯾﺖرﯾﺴﮏ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﮔﺬاري در ﺑﺨﺸﻬﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ

اﻟﻒ) ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ وراﻫﺒﺮي ﺗﺎﺳﯿﺴﺎﺗﯽ
در ﺳــﺎﺧﺘﻤﺎﻧﻬﺎي ﺑــﺰرگ ﺑﺤــﺚ ﺗﺎﺳﯿﺴــﺎت ﻣﮑــﺎﻧﯿﮑﯽ و اﻟﮑﺘﺮﯾﮑــﯽ ﺿــﺮورﺗﯽ اﺳــﺖ ﮐــﻪ ﺗﻤﺮﮐــﺰ ﺗﻮﻟﯿــﺪ اﻧــﺮژي ﻫـﺎي ﮔﺮﻣﺎﯾﺸــﯽ و ﺳﺮﻣﺎﯾﺸــﯽ و ﺗﺒــﺪﯾﻞ آﻧﻬــﺎ ﺑــﻪ ﺷــﮑﻞ ﻫـﺎي ﻣﺨﺘﻠــﻒ و ﺳﯿﺴــﺘﻢ ﺗﻮزﯾــﻊ و ﻣﺼــﺮف آﻧﻬــﺎ ﺑــﻪ ﻣﻨﻈــﻮر ﮐــﺎﻫﺶ ﻣﺼــﺮف اﻧــﺮژي و ﺗﻤﺮﮐــ ﺰ ﺑﺨﺸــﯿﺪن ﺑــﻪ ﺗﻮﻟﯿــﺪ و ﻣﺼــﺮف دﯾﮕــﺮ ﯾــﮏ ﺿــﺮورت اﺟﺘﻨــﺎب ﻧﺎﭘﺬﯾﺮاﺳــﺖ ﺣــﺎل ﺑــﺎ اﺟــﺮاي اﯾــﻦ ﺗﺎﺳﯿﺴــﺎت و راه اﻧــﺪازي آﻧﻬــﺎ ﭼــﺎﻟﺶ ﺟﺪﯾــﺪ ﻧﺤــﻮه ﺑﻬــﺮه ﺑــﺮداري از اﯾــﻦ ﺗﺎﺳﯿﺴﺎت ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪکه بیش از ۷۵ درﺻـﺪ ﻫﺰﯾﻨـﻪ ﻫـﺎي راﻫﺒـﺮي ﯾـﮏ ﺳـﺎﺧﺘﻤﺎن را ﺑـﻪ ﺧـﻮد اﺧﺘﺼـﺎص ﻣﯽ دﻫـﺪ.در روﺷـﻬﺎي ﺳـﻨﺘﯽ راﻫﺒـﺮي ﺗﺎﺳﯿﺴـﺎت اﻟﮑﺘﺮﯾﮑـﯽ و ﻣﮑـﺎﻧﯿﮑﯽ ﺗﻤﺮﮐـﺰ ﺑـﺮ ﺗـﺪاوم ﮐـﺎرﮐﺮد و ﻋـﺪم ﺗﻮﻗــﻒ ﻓﻌﺎﻟﯿــﺖ اﯾــﻦ ﺗﺎﺳﯿﺴــﺎت ﺑــﻪ ﻫــﺮ ﻗﯿﻤﺘــﯽ ﺑــﻮده و در ﺑﺨــﺶ ﻣﺼــﺮف اﻧــﺮژي ﺑــﻪ دﻟﯿــﻞ ارزاﻧــﯽ و در دﺳﺘﺮس ﺑﻮدن آن ﻧﮕﺮاﻧـﯽ ﭼﻨـﺪاﻧﯽ وﺟـﻮد ﻧﺪاشته اﺳـﺖ.اﻣﺎ اﻣـﺮوزه ﭼﻨـﺪ ﭼـﺎﻟﺶ ﺟـﺪي ﭘـﯿﺶ روﺳـﺖ اول ﺑﺤﺚ ﮔﺮﻣﺎﯾﺶ ﮐﺮه زﻣـﯿﻦ ﺳـﭙﺲ ﮐـﺎﻫﺶ ﻣﻨـﺎﺑﻊ ﻓﺴـﯿﻠﯽ ﮐـﺮه زﻣـﯿﻦ و اﻓـﺰاﯾﺶ روز اﻓـﺰون ﻗﯿﻤـﺖ ﺳـﻮﺧﺖ و ﺑﺨﺼــﻮص در ﮐﺸــﻮر ﻣــﺎ ﺣــﺬف ﯾﺎراﻧــﻪ ﻫــﺎي اﻧــﺮژي و ﮐــﺎﻫﺶ ﻗــﺪرت اﻗﺘﺼــﺎدي ﻓــﺎﮐﺘﻮر ﺟﺪﯾــﺪي ﺑﻨــﺎم ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻧﻬﺎي ارزان ﻗﯿﻤﺖ ﺑﻪ ﻟﺤﺎظ ﻣﺼﺮف اﻧﺮژي راﻣﻄﺮحﺳﺎﺧﺘﻪ اﺳﺖ. ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ اﻣﺮوزه دﯾﮕﺮ ﺗﻨﻬـﺎ ﺗﺎﺳﯿﺴـﺎت ﺗﻮﻟﯿـﺪ ﮐﻨﻨـﺪه اﻧـﺮژي ﻣـﺪ ﻧﻈـﺮ ﻗـﺮار ﻧـﺪارد ﺑﻠﮑـﻪ ﺗﺎﺳﯿﺴـﺎت ﺑـﺎ ﺗﻮﻟﯿـﺪ اﻧﺮژي ﺑﻪ ﻫﻤﺮاه ﮐﻤﺘـﺮﯾﻦ ﻣﯿـﺰان ﻣﺼـﺮف و اﺗـﻼف اﻧـﺮژي ﺗﺎﺳﯿﺴـﺎت ﻣﻄﻠـﻮب ﻣﺤﺴـﻮب ﻣـﯽ ﺷـﻮد.ﻟﺬا ﺑﺤـﺚ ﻣــﺪﯾﺮﯾﺖ ﻫﻮﺷــﻤﻨﺪ ﺗﺎﺳﯿﺴــﺎت ﻣﮑــﺎﻧﯿﮑﯽ و اﻟﮑﺘﺮﯾﮑــﯽ وارد ﺷــﺪه و ﺑــﺎ ﺟﻤــﻊ آوري اﻃﻼﻋــﺎت از ﺑﺨﺸــﻬﺎيﮐﻨﺘﺮل ﺗﻮﻟﯿـﺪ را ﺑـﻪ ﻧﺤـﻮي در دﺳـﺖ ﻣـﯽ ﮔﯿـﺮد ﮐـﻪ اوﻻ ﺑﺎﻧـﺪازه ﻣـﻮرد ﻧﯿـﺎز اﻧـﺮژي ،ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺗﻮﻟﯿﺪ و ﻣﺼﺮف ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺷﻮد و ﺛﺎﻧﯿﺎ اﻧﺮژي ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺷـﺪه ﺑـﻪ ﺑﻬﺘـﺮﯾﻦ ﻧﺤـﻮ ﺑـﻪ ﻣﺼـﺮف ﺑﺮﺳـﺪ.اﯾﻦ اﻣـﺮ ﻣﻬـﻢ را ﺳﯿﺴـﺘﻢ ﻣـﺪﯾﺮﯾﺖ ﻫﻮﺷﻤﻨﺪﺗﺎﺳﯿﺴﺎﺗﯽ ﺑﻪ ﻋﻬﺪه ﻣﯽ ﮔﯿﺮد و در اﺟﺮاي اﯾﻦ اﻣﺮ ﺧﻄﯿﺮ ﻣﺰاﯾﺎي زﯾﺮ را در ﺑﺮدارد:
اﻟﻒ)ﻋﻤﻠﮑﺮد ﺗﺠﻬﯿـﺰات ﺗﻮﻟﯿـﺪ ﮐﻨﻨـﺪه اﻧـﺮژي ﮔﺮﻣـﺎﺋﯽ ﯾـﺎ ﺳـﺮﻣﺎﺋﯽ را ﺑـﺎ ﺑﺮﻗـﺮاري ارﺗﺒـﺎط ﺑـﺎ آﻧﻬـﺎ ازﻃﺮﯾـﻖ ﻧﺼـﺐ ﺳﻨﺴـﻮرﻫﺎي ﺗﺎﺳﯿﺴـﺎﺗﯽ ﯾـﺎ ﯾﮑــﯽ از ﭘﺮوﺗﮑﻠﻬـﺎي ارﺗﺒـﺎﻃﯽ اﺳـﺘﺎﻧﺪاردو ﮔـﺮﻓﺘﻦ ﮔــﺰارش از ﻋﻤﻠﮑﺮدآﻧﻬــﺎ ﻣــﺎﻧﯿﺘﻮر ﻣــﯽ ﮐﻨــﺪ ﺳــﭙﺲ ﺑﺎﺗﻮﺟــﻪ ﺑــﻪ اﻃﻼﻋــﺎت ﺑﺪﺳــﺖ آﻣــﺪه از اﯾــﻦ ﺑﺨــﺶ و اﻃﻼﻋﺎﺗﯽ ﮐﻪ ازﺳﻨﺴـﻮرﻫﺎي ﻧﺼـﺐ ﺷـﺪه در ﻣﺤـﯿﻂ ﻣﺼـﺮف ﯾـﺎ ﮐﻨﺘﺮﻟﺮﻫـﺎي ﻧﺼـﺐ ﺷـﺪه در ﻣﺤـﯿﻂ ﻣﺼــﺮف ﺑﺪﺳــﺖ ﻣــﯽ آورد و ﺑــﺮآورد ﻣﯿــﺰان ﻣﺼــﺮف و ﺗﻮﻟﯿــﺪ ﺑــﺎ ارﺳــﺎل ﻓﺮﻣــﺎن ﺑــﻪ ﺗﺠﻬﯿــﺰ ﺗﻮﻟﯿــﺪ ﮐﻨﻨﺪه اﻧﺮژي آﻧﻬـﺎرا در وﺿـﻌﯿﺘﯽ ﻗـﺮار ﻣـﯽ دﻫـﺪ ﮐـﻪ ﺟﻮاﺑﮕـﻮي ﻣﺼـﺮف ﺑﺎﺷﻨﺪ ﺑﻨـﺎﺑﺮاﯾﻦ ﺗﺠﻬﯿـﺰات ﺗﻮﻟﯿﺪ ﮐﻨﻨﺪه ﻫﻤﻮاره ﺑﺎﻧـﺪازه اي روﺷـﻦ ﺑـﺎﻗﯽ ﺧﻮاﻫﻨـﺪ ﻣﺎﻧـﺪ و ﯾـﺎ ﺑﺎﻧـﺪازه اي ﮐـﺎر ﺧﻮاﻫﻨـﺪ ﮐـﺮد ﮐـﻪ ﻣﻮرد ﻧﯿﺎز اﺳﺖ و ﺑﻪ ﻣﺤﺾ ﮐﺎﻫﺶ ﻣﺼﺮف٬ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻧﯿﺰ ﮐﻨﺘﺮل ﺷﺪه و ﮐﺎﻫﺶ ﻣﯽ ﯾﺎﺑﺪ.
ب)ﮐﻠﯿــﻪ ﺗﺠﻬﯿﺰاﺗــﯽ ﮐــﻪ ﻣﺒــﺪل اﻧــﺮژي ﮔﺮﻣﺎﯾﺸــﯽ و ﺳﺮﻣﺎﯾﺸــﯽ ﻫﺴــﺘﻨﺪ و ﯾــﺎ ذﺧﯿــﺮه ﮐﻨﻨــﺪه آن ﻫﺴــﺘﻨﺪ ﺑــﺎ ﻧﺼــﺐ ﮐﻨﺘﺮﻟﺮﻫــﺎي ﺗﻨﺎﺳــﺒﯽ و اﻧﺘﮕﺮاﻟــﯽ در وﺿــﻌﯿﺖ ﻣﻄﻠــﻮب ﻗــﺮا داده ﺷــﺪه و از اﻓﺰاﯾﺶ و ﯾﺎ ﮐﺎﻫﺶ ﺑﯿﺶ از ﺣﺪ از ﻧﻘﻄﻪ ﺗﻨﻈـﯿﻢ ﺟﻠـﻮﮔﯿﺮي ﺑﻌﻤـﻞ ﻣـﯽ آﯾـﺪ ﮐـﻪ اﯾـﻦ اﻣـﺮ ﻣﻨﺠـﺮ ﺑـﻪﻋﺪم ﺗﺤﻤﯿﻞ ﺑـﺎر اﺿـﺎﻓﯽ ﺑـﻪ ﺗﺠﻬﯿـﺰات ﺗﻮﻟﯿـﺪ ﮐﻨﻨـﺪه و در ﻧﻬﺎﯾـﺖ ﮐـﺎﻫﺶ ﻣﺼـﺮف ﺳـﻮﺧﺖ ﺧﻮاﻫـﺪ ﺷﺪ.
ج) ﺑــﺎ ﺗﻮﺟــﻪ ﺑــﻪ اﯾﻨﮑــﻪ ﮐﻠﯿــﻪ ﺑﺨﺸــﻬﺎي ﺣﺴــﺎس ﻣﻮﺗﻮرﺧﺎﻧــﻪ و ﺗﺠﻬﯿــﺰات آن ﺗﺤــﺖ ﮐﻨﺘــﺮل ﻗــﺮار دارﻧﺪ ﺑـﻪ ﻣﺤـﺾ ﺑـﺮوز ﻣﺸـﮑﻞ ﺑـﻪ ﻫـﺮ دﻟﯿـﻞ ﺳﯿﺴـﺘﻢ ﺳـﺮﯾﻌﺎ آﻻرم آﻧـﺮا ﺗﻮﻟﯿـﺪ و در ﺻـﻮرت ﺑﺮﻧﺎﻣـﻪ رﯾﺰي ﺑﻪ آن واﮐﻨﺶ ﻧﺸﺎن ﻣﯿﺪﻫﺪ. ﺑﻌﻨﻮان ﻣﺜـﺎل در ﺻـﻮرت ﺧﺮاﺑـﯽ ﺳﯿﺴـﺘﻢ ﻣﺤﺮﮐـﻪ ﯾـﮏ ﭘﻤـﭗ و ﮐـﺎﻫﺶ دﺑـﯽ ﺧﺮوﺟـﯽ آن ﺳﯿﺴـﺘﻢ ﺗﻮﻟﯿﺪ آﻻرم ﮐﺮده و آن ﭘﻤـﭗ را ﺑـﺎ ﭘﻤـﭗ اﺳـﺘﻨﺪ ﺑـﺎي ﺟـﺎﯾﮕﺰﯾﻦ ﻣـﯽ ﮐﻨـﺪ ﮐـﻪ اﯾـﻦ اﻣـﺮ ﻣﻨﺠـﺮ ﺑـﻪ ﺟﻠﻮﮔﯿﺮي از آﺳﯿﺐ ﺟـﺪي ﺑـﻪ ﺗﺠﻬﯿـﺰ ﺗﺤـﺖ ﮐﻨﺘـﺮل و ﺗﻌﻤﯿـﺮ ﺑﻤﻮﻗـﻊ آن ﻣـﯽ ﺷـﻮد ﮐـﻪ در ﻧﻬﺎﯾـﺖ ﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎي ﮐﺎﻫﺶ ﻫﺰﯾﻨﻪ ﺗﻌﻤﯿﺮ و ﻧﮕﻬﺪاري ﻧﺎﺷﯽ از ﺧﺮﯾﺪ ﯾﮏ ﺗﺠﻬﯿﺰ ﺟﺎﯾﮕﺰﯾﻦ ﺧﻮاﻫﺪﺷﺪ.
د)در ﯾــﮏ ﻣﻮﺗﻮرﺧﺎﻧــﻪ ﺳﯿﺴــﺘﻤﻬﺎي ﻣﺨﺘﻠﻔــﯽ درﺣــﺎل ﮐــﺎر ﻫﺴــﺘﻨﺪ ﮐــﻪ ﻫــﺮ ﮐــﺪام ﺷــﺮاﯾﻂ ﮐــﺎرﮐﺮد ﺧﻮد را داﺷﺘﻪ و درﺻـﻮرت ﺑﺮزوﻫـﺮ ﮔﻮﻧـﻪ ﻣﺸـﮑﻞدر ﯾـﮏ ﺗﺠﻬﯿـﺰ ﺑـﺎ ﺗﻮﺟـﻪ ﺑـﻪ واﺑﺴـﺘﮕﯽ ﺑﺨﺸـﻬﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑﻪ ﯾﮑـﺪﯾﮕﺮ ﺑـﺮ روي ﻋﻤﻠﮑـ ﺮد ﮐﻠـﯽ ﻣﻮﺗﻮرﺧﺎﻧـﻪ ﺗـﺎﺛﯿﺮ ﮔـﺬار ﺧﻮاﻫـﺪﺑﻮد ﻟـﺬا داﺷـﺘﻦ وﺿـﻌﯿﺖ ﻟﺤﻈــﻪ اي ﻋﻤﻠﮑــﺮد ﮐﻠﯿــﻪ ﺗﺠﻬﯿــﺰات و ﻣــﺪارات ﻣﻮﺟــﻮد در ﺣــﺎل ﮐــﺎر ﺑــﺮ روي ﺻــﻔﺤﻪ ﻣــﺎﻧﯿﺘﻮر ﯾــﮏ اﺑــﺰار ﺑﺴــﯿﺎر ﮐﺎرآﻣــﺪ و ﻗﺪرﺗﻤﻨــﺪ در ﺗﺸــﺨﯿﺺ وﺿــﻌﯿﺖ ﻋﻤﻠﮑــﺮدي ﺳﯿﺴــﺘﻢ و ﺟ ﻠــﻮﮔﯿﺮي از ﺑــﺮوز ﮐــﻪ اﯾــﻦ اﻣــﺮ ﯾﮑــﯽ از ﭼﺎﻟﺸــﻬﺎي ﺟــﺪي ﭘﯿﻤﺎﻧﮑــﺎران ﺗﺎﺳﯿﺴﺎﺗﯽ اﺳﺖ ،ﺧﺮاﺑــﯽ و ﺗﻮﻗــﻒ ﮐــﻞ ﺳﯿﺴــﺘﻢ ﺧﻮاﻫــﺪ ﺑــﻮد ﮐـﻪ ﺑـﺎ اﺳـﺘﺨﺪام ﭘﺮﺳـﻨﻞ ﺗﻌﻤﯿـﺮو ﻧﮕهـﺪار در ﺷـﯿﻔﺘﻬﺎي ۲۴ ساعته سعی دارند با ﺣﻀــﻮر در ﻣﺤــﻞ در ﮐﻤﺘــﺮﯾﻦ زﻣــﺎن ﻣﻤﮑــﻦ ﺑــﻪ ﻣﺸــﮑﻼت اﺣﺘﻤــﺎﻟﯽ رﺳــﯿﺪﮔﯽ ﮐﻨﻨــﺪ ﮐــﻪ ﻣﻌﻤــﻮﻻ ﭘــﺲ از ﺑــﺮوز ﻣﺸــﮑﻞ ﻣﺘﻮﺟــﻪ آن ﻣــﯽ ﺷــﻮﻧﺪ.اﻣﺎ ﺑــﺎ داﺷــﺘﻦ ﯾــﮏ ﻣﺎﻧﯿﺘﻮرﯾﻨــﮓ ﮐﺎرآﻣــﺪ ﻣــﯽ ﺗــﻮان ﺑﺮاﺣﺘﯽ از ﺻﺤﺖ ﻋﻤﻠﮑـﺮد ﺳﯿﺴـﺘﻢ ﺧـﻮد آﮔـﺎه ﺷـﺪه و اﯾـﺮادات اﺣﺘﻤـﺎﻟﯽ را ﭘـﯿﺶ از ﺗﺒـﺪﯾﻞ ﺷـﺪن ﺑﻪ ﯾﮏ ﻧﻘﺺ ﻓﻨﯽ ﺟﺪي و ﻫﺰﯾﻨﻪ را ﺑﺮﻃﺮف ﻧﻤﻮد. ه)در ﺑﺨــﺶ ﺗﻮزﯾــﻊ اﻧــﺮژي ﻫــﺎي ﻣﮑــﺎﻧﯿﮑﯽ و اﻟﮑﺘﺮﯾﮑــﯽ ﭼــﺎﻟﺶ دﯾﮕــﺮي وﺟــﻮد دارد و آن اﻃﻤﯿﻨــﺎن از ﺻﺤﺖ ﺗﻮزﯾﻊ ﻣﻨﺎﺳﺒﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﻨﺠـﺮ ﺑـﻪ اﯾﺠـﺎد ﺷـﺮاﯾﻂ آﺳـﺎﯾﺶ ﺳـﺎﮐﻨﯿﻦ ﺷـﻮد.از ﯾـﮏ ﺳـﻮ ﻣﻮﺗﻮرﺧﺎﻧـﻪ ﺑـﺎ ﺗﻤﺎم ﻇﺮﻓﯿﺖ ﺧـﻮد ﻣﺸـﻐﻮل ﺗﻮﻟﯿـﺪ اﻧـﺮژي اﺳـﺖ در ﺣﺎﻟﯿﮑـﻪ ﺳﯿﺴـﺘﻤﻬﺎي ﺗﻮزﯾـﻊ ﻧﻈﯿـﺮ ﻫﻮاﺳـﺎزﻫﺎ،ﻓﻦ ﮐﻮﺋـﻞ ﻫﺎ،ﺟﻌﺒــﻪ ﻫــﺎي ﺗﻮزﯾــﻊ ﻫــﻮا و ﺗﻨﻈــﯿﻢ ﻓﺸــﺎر ﻣﺤــﯿﻂ در ﺣــﺎل ﺗﻮزﯾــﻊ اﯾــﻦ اﻧــﺮژي ﻫﺴــﺘﻨﺪ.در ﺣﺎﻟــﺖ ﺳــﻨﺘﯽ ﮐﻨﺘﺮل ﺗﻨﻬﺎ در ﺳﻄﺢ ﯾﮏ ﺗﺮﻣﻮﺳـﺘﺎت ﻓـﻦ ﮐﻮﺋـﻞ و ﯾـﺎ ﮐﻨﺘـﺮل دﺳـﺘﯽ ﻫﻮاﺳـﺎز اﻧﺠـﺎم ﻣـﯽ ﺷـﻮد در ﺣﺎﻟﯿﮑـﻪ ﮐﻠﯿــﻪ ﺗﺠﻬﯿــﺰات ﺗﻮزﯾــﻊ ﮐﻨﻨــﺪه اﻧــﺮژي ﻧﻈﯿــﺮ ﻫﻮاﺳــﺎز و ﻓــﻦ ،ﺑــﺎ ورود ﺳﯿﺴــﺘﻢ ﻣــﺪﯾﺮﯾﺖ ﻫﻮﺷــﻤﻨﺪ ﺗﻮزﯾــﻊ ﮐﻮﺋﻞ وVAVBOX ﻫـﺎ ﺑـﺎ ﻧﺼـﺐ ﯾـﮏ ﮐﻨﺘﺮﻟـﺮ ﺗﻨﺎﺳـﺒﯽ اﻧﺘﮕﺮاﻟـﯽ ﺗﺤـﺖ ﻣـﺪﯾﺮﯾﺖ ﯾـﮏ ﺳﯿﺴـﺘﻢ ﻫﻮﺷـﻤﻨﺪﺗﻮزﯾﻊ ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺑـﻮد ﮐـﻪ ﺑـﺎ ﺷـﺒﮑﻪ ﺳـﺎزي ﺗﻤـﺎﻣﯽ اﯾـﻦ ﮐﻨﺘﺮﻟﺮﻫـﺎ ﺑـﺎﻫﻢ اﻃﻼﻋـﺎت ﺗﻤـﺎﻣﯽ آﻧﻬـﺎ راﺟﻤـﻊ آوري ﮐﺮده و ﺑﺎ ﮐﻨﺘﺮﻟﺮ ﻣﺮﮐﺰي ﻣﻮﺗﻮرﺧﺎﻧﻪ ﺑﻪ اﺷـﺘﺮاك ﻣـﯽ ﮔـﺬارد ﮐـﻪ ﻣﺎﺣﺼـﻞ آن ﺗﻨﻈـﯿﻢ دﻣـﺎﺋﯽ اﺳـﺖ ﮐـﻪ ﻫـﻢ ﺷــﺮاﯾﻂ آﺳــﺎﯾﺶ ﺳــﺎﮐﻨﯿﻦ را ﻓــﺮاﻫﻢ ﺳــﺎزد و ﻫــﻢ ﺑــﺎر اﺿــﺎﻓﯽ ﺑــﻪ ﻣﻮﺗﻮرﺧﺎﻧــﻪ وارد ﻧﻨﻤﺎﯾــﺪ و ﻫــﻢ ﻫﺮﯾــﮏ از ﺗﺠﻬﯿــﺰات ﺗﻮزﯾــﻊ اﻧــﺮژي را ﮐــﻪ ﺧــﻮد ﻣﺼــﺮف ﮐﻨﻨــﺪه ﺑﺨﺸــﯽ از اﯾــﻦ اﻧــﺮژي ﻫﺴــﺘﻨﺪ در ﺑﻬﺘــﺮﯾﻦ وﺿــﻌﯿﺖ ﮐﺎري ﺑﻪ ﻟﺤﺎظ ﺑﺎزدﻫﯽ ﻗﺮار دﻫﺪ .
ز) ﻫﺮﺟــﺎ ﮐــﻪ اﻧــﺮژي ﮔﺮﻣﺎﯾﺸــﯽ و ﺳﺮﻣﺎﯾﺸــﯽ و اﻟﮑﺘﺮﯾﮑــﯽ ﺗﻮﻟﯿــﺪ ﻣــﯽ ﺷــﻮد داﺷــﺘﻦ ﯾــﮏ ﺳﯿﺴــﺘﻢ ﺗﻮزﯾــﻊ و ﺗﺒــﺪﯾﻞ از ﺿــﺮورﯾﺎت اﺳــﺖ از ﺳــﻮي دﯾﮕــﺮ اﻧﺘﻘــﺎل درﺳــﺖ و ﺑﻤﻮﻗــﻊ و ﺣﻔــﻆ ﺷــﺮاﯾﻂ درﺳــﺖ و ﻧﻘﻄــﻪ ﮐــﺎر ﻣﻄﻠــﻮب ﺳﯿﺮﮐﻮﻻﺳــﯿﻮن و ﺗﻨﻈــﯿﻢ درﺳــﺖ ﻓﺸــﺎرﻫﺎو دﻣﺎﻫــﺎي ﻧﻘــﺎط ﻣﺨﺘﻠــﻒ در ﻣــﺪار از ﺟﻤﻠــﻪ ﭼﺎﻟﺸــﻬﺎﯾﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر اﻧﺘﻘﺎل ﺑﻤﻮﻗـﻊ اﻧـﺮژي ﺗﻮﻟﯿـﺪ ﺷـﺪه و ﻋﻤﻠﮑـﺮد ﺻـﺤﯿﺢ ﺗﺠﻬﯿـﺰات ﺗﻮﻟﯿـﺪي ﭘـﯿﺶ رو ﺑﻬـﺮه ﺗﻤــﺎﻣﯽ اﯾــﻦ ،ﺑــﺮداران ﺗﺎﺳﯿﺴــﺎﺗﯽ ﻗــﺮاردارد ﮐــﻪ ﺑــﺎ اﺟــﺮاي ﺳﯿﺴــﺘﻢ ﻣــﺪﯾﺮﯾﺖ ﻫﻮﺷــﻤﻨﺪ ﺳﯿﺴــﺘﻢ ﺗﻮزﯾــﻊ ﭼﺎﻟﺸﻬﺎ ﺑﺮ روي ﺻﻔﺤﻪ ﻣﺎﻧﯿﺘﻮر اﭘﺮاﺗﻮر ﺣﻞ ﺷﺪه و وﺿﻌﯿﺖ آن ﻣﺎﻧﯿﺘﻮر ﻣﯽ ﺷﻮد.
ب) ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ و راﻫﺒﺮي اﻗﺘﺼﺎدي
ﭘــﺲ از ﺑﻬــﺮه ﺑــﺮداري ازﯾــﮏ ﺳــﺎﺧﺘﻤﺎن ﺑــﯿﺶ از ۷۵ درصد از ﻫﺰﯾﻨــﻪ ﻫــﺎي ﯾــﮏ ﺳــﺎﺧﺘﻤﺎن را ﻫﺰﯾﻨــﻪ ﻫــﺎي ﺗﻌﻤﯿــﺮ وﻧﮕﻬــﺪاري وراﻫﺒــﺮي را تشکیل می دهد.اﯾــﻦ ﻣﻮﺿــﻮع اوﻟــﯿﻦ ﭼﺎﻟﺸــﯽ اﺳــﺖ ﮐــﻪ ﻃﺮاﺣــﺎن را وا ﻣــﯽ داردﮐــﻪ ﺳــﺎﺧﺘﻤﺎن را ﻃــﻮري ﺳــﺎﺧﺘﻪ و ﺗﺠﻬﯿــﺰ ﮐﻨﻨــﺪ ﮐــﻪ ﮐﻤﺘــﺮﯾﻦ ﻫﺰﯾﻨــﻪ ﻣﻤﮑــﻦ را اﯾﺠــﺎد ﮐﻨــﺪ.ﺑﺎ ﺗﻮﺟــﻪ ﺑــﻪ اﯾﻨﮑــﻪ ﻣﺼــﺮف ﮐﻨﻨــﺪﮔﺎن ﺳــﺎﺧﺘﻤﺎﻧﻬﺎ ﻫــﯿﭻ ﺗﺨﺼﺼــﯽ در اﯾــﻦ زﻣﯿﻨــﻪ ﻧﺪارﻧــﺪ اوﻟــﯿﻦ ﺳــﻮاﻟﯽ ﮐــﻪ ﭘﯿﺶ از اﺟﺎره ﯾﺎ ﺧﺮﯾـﺪ ﺧﻮاﻫﻨـﺪ ﭘﺮﺳـﯿﺪ ﻫﺰﯾﻨـﻪ ﺷـﺎرژ ﻣﺎﻫﯿﺎﻧـﻪ و اﻣﮑﺎﻧـﺎﺗﯽ اﺳـﺖ ﮐـﻪ ﺳـﺎ ﺧﺘﻤﺎن ﺑـﺮاي آﻧﻬـﺎ اﯾﺠــﺎد ﮐــﺮده و ﺑﺎﯾــﺪ ﺑﺎﺑــﺖ آن اﻣﮑﺎﻧــﺎت ﭘــﻮل ﭘﺮداﺧــﺖ ﮐﻨﻨــﺪ.و از ﺳــﻮي دﯾﮕــﺮ ﯾــﮏ ﻣــﺪﯾﺮ ﺑﻬــﺮه ﺑــﺮدار ﺑــﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﻫﺰﯾﻨﻪ ﻫـﺎي ﺳـﺎﺧﺘﻤﺎن و اﺟﺘﻨـﺎب از درﮔﯿـﺮي ﺑـﺎ ﺳـﺎﮐﻨﯿﻨﯽ ﮐـﻪ از ﺑـﺎﻻ ﺑـﻮدن ﻫﺰﯾﻨـﻪ ﻫـﺎي ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ﺷﮑﺎﯾﺖ داﺷـﺘﻪ و ﺣﺎﺿـﺮ ﺑـﻪ ﭘﺮداﺧـﺖ ﻫﺰﯾﻨـﻪ ﻫـﺎ ﻧﯿﺴـﺘﻨﺪﻧﯿﺎزﻣﻨـﺪ اﺑـﺰاري اﺳـﺖ ﮐـﻪﺳـﻪ اﻣﮑـﺎن ﺑﺰرگ را ﺑﺮاي او اﯾﺠﺎد ﮐﻨﺪ :
۱-اﻃﻼﻋــﺎت ﺑــﺮوزي از ﻣﯿــﺰان ﻣﺼــﺮف و اﺳــﺘﻬﻼك ﺑﺨﺸــﻬﺎي ﻣﺨﺘﻠــﻒ ﺳــﺎﺧﺘﻤﺎن را ﺑﺼــﻮرت دﻗﯿــﻖ دراﺧﺘﯿﺎر او ﻗﺮار دﻫﺪ .
۲-اﻣﮑــﺎن ﭘــﯿﺶ ﺑﯿﻨــﯽ اﺳــﺘﻬﻼك ﻫــﺎي اﺣﺘﻤــﺎﻟﯽ ﮐــﻪ از ﻋﻤﻠﮑــﺮد ﻧﺎﺻــﺤﯿﺢ ﺳﯿﺴــﺘﻤﻬﺎي ﻣﺨﺘﻠــﻒ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن و ﺗﺎﺳﯿﺴﺎت ﺑﻮﺟﻮد ﻣﯽ آﯾﺪ را داﺷﺘﻪ و ﮔﺰارش دﻫﺪ.
۳-و در ﻧﻬﺎﯾﺖ ﺑـﺎ ﺗﻮﺟـﻪ ﺑـﻪ ﻗﺎﺑﻠﯿﺘﻬـﺎي ﺧـﻮد ﺑﺘﻮاﻧـﺪ در ﮐـﺎﻫﺶ ﻣﺼـﺮف و ﻫﺰﯾﻨـﻪ ﻫـﺎي ﺗﻌﻤﯿـﺮ و ﻧﮕﻬـﺪاريﺳﯿﺴﺘﻢ ﻣﻮﺛﺮ ﺑﻮده و ﺑـﺪﯾﻦ ﻃﺮﯾـﻖ ﺑﺨﺸـﯽ از ﻫﺰﯾﻨـﻪ ﻫـﺎ را ﮐـﺎﻫﺶ داده و ﻣﻨـﺎﺑﻊ ﻣـﺎﻟﯽ ﻣﻮﺟـﻮد را ﺑـﻪ ﺳـﻤﺖ ﺗﻌﻤﯿــﺮات اﺳﺎﺳــﯽ و ﺿــﺮوري ﺗــﺮ و ﯾــﺎ ﺑــﺮوز ﮐــﺮدن ﺳﯿﺴــﺘﻤﻬﺎي ﻣﻮﺟــﻮد ﻫــﺪاﯾﺖ ﮐﻨــﺪ.در اﯾــﻦ ﺟﺎﺳــﺖ ﮐــﻪ ﺑﺨــﺶ ذﺧﯿــﺮه اﻃﻼﻋــﺎت ﺑﺪﺳــﺖ آﻣــﺪه از ﺳﯿﺴــﺘﻤﻬﺎي ﻣﺨﺘﻠــﻒ و ﻻگ ﻫــﺎي اﻧﺠــﺎم ﺷــﺪه از ﻋﻤﻠﮑــﺮدﺳﯿﺴــﺘﻤﻬﺎي ﻣﺨﺘﻠــﻒ و آﻻرم ﻫــﺎي ﺛﺒــﺖ ﺷــﺪه و ﮔﺰارﺷــﻬﺎ و ﻧﻤﻮدارﻫــﺎي ﻣﺼــﺮف ﺗﻬﯿــﻪ ﺷــﺪه ﺗﻮﺳــﻂﺳﯿﺴــﺘﻢ ﻧــﺮم اﻓــﺰاري ﻣــﺪﯾﺮﯾﺖ ﻫﻮﺷــﻤﻨﺪ ﺳــﺎﺧﺘﻤﺎن ﻗﺎﺑﻠﯿــﺖ و ﮐــﺎراﺋﯽ ﺧــﻮد را ﻧﺸــﺎن داده و ﺗﻤــﺎ ﻣﯽ
اﺑﺰارﻫــﺎي ﻣــﻮرد ﻧﯿــﺎز ﯾــﮏ ﻣــﺪﯾﺮ ﺑﻬــﺮه ﺑــﺮدار ﺳــﺎﺧﺘﻤﺎن را ﻓــﺮاﻫﻢ ﻣــﯽ ﮐﻨﺪ.ﮐــﻪ ﻣﺎﺣﺼــﻞ آن اﯾﺠــﺎد اﻣﮑــﺎن ﺗﺼــﻤﯿﻢ ﮔﯿــﺮي ﺑﻤﻮﻗــﻊ و ﺻــﺮف درﺳــﺖ ﻣﻨــﺎﺑﻊ ﻣــﺎﻟﯽ ﻣﻮﺟــﻮد در ﺳــﺎﺧﺘﻤﺎن و ﺑــﺎﻻ ﺑــﺮدن ارزش اﻓــﺰوده ﺳــﺎﺧﺘﻤﺎن ﺑــﺪﻟﯿﻞ ﭘــﺎﺋﯿﻦ ﺑــﻮدن ﻫﺰﯾﻨــﻪ ﻫــﺎي آن و ﺗﻬﯿــﻪ ﮔﺰارﺷــﻬﺎي ﺑــﺮوز و واﻗﻌــﯽ از وﺿــﻌﯿﺖ ﻋﻤﻠﮑــﺮدي ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ.
ج) ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ وراﻫﺒﺮي ﺣﻔﺎﻇﺘﯽ و اﻣﻨﯿﺘﯽ
ﯾﮑــﯽ دﯾﮕــﺮ از ﭼﺎﻟﺸــﻬﺎي ﻣــﺪﯾﺮﯾﺘﯽ و ﺑﻬــﺮه ﺑــﺮداري ﯾــﮏ ﺳــﺎﺧﺘﻤﺎن ﺑــﺰرگ ﻣــﺪﯾﺮﯾﺖ ﺣﻔــﺎﻇﺘﯽ و اﻣﻨﯿﺘــﯽ اﺳــﺖ.ﯾﮏ ﺳــﺎﺧﺘﻤﺎن ﺑــﺰرگ ﺑــﻪ دﻟﯿــﻞ اﻣﮑﺎﻧــﺎت و ﺗﺠﻬﯿﺰاﺗــﯽ ﮐــﻪ در آن ﻗــﺮار دارد در ﻣﻌــﺮض ﺗﻬﺪﯾــﺪﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻔﯽ ﻗﺮاردارد ﮐﻪ اﯾﻦ ﺗﻬﺪﯾﺪ ﻫـﺎ ﻋﻤـﺪﺗﺎ ﺷـﺎﻣﻞ ﺳـﺮﻗﺖ ، ﺧﺮاﺑﮑـﺎري، ورودﻫـﺎي ﻏﯿـﺮ ﻣﺠـﺎز، ﺣﻤﻠـﻪ ﻫـﺎي ﺗﺮورﯾﺴﺘﯽ ﻣﯽ ﺑﺎﺷـﺪ ﮐـﻪ ﺑـﻪ ﻣﻨﻈـﻮر ﺟﻠـﻮﮔﯿﺮي از ﺑـﺮوز ﭼﻨـﯿﻦ ﺣـﻮادﺛﯽ ﺗﻤﻬﯿـﺪات ﺑﺴـﯿﺎر وﺳـﯿﻊﺣﻔـﺎﻇﺘﯽ و اﻣﻨﯿﺘﯽ اﺗﺨـﺎذ ﻣـﯽ ﺷـﻮد ﮐـﻪ در ﺳﯿﺴـﺘﻢ ﺳـﻨﺘﯽ ﺑﺴـﯿﺎر ﭘﺮﻫﺰﯾﻨـﻪ و ﺑـﺎ دﻗـﺖ ﭘـﺎﺋﯿﻦ و ﻣﺒﺘﻨـﯽ ﺑـﺮ ﻧﯿـﺮوي اﻧﺴــﺎﻧﯽ و ﻣــﺪﯾﺮﯾﺖ ﭘﺮﺳــﻨﻞ ﺣﻔــﺎﻇﺘﯽ اﺳــﺖ.ﻫﻤــﺎﻫﻨﮕﯽ ﺑــﯿﻦ اﯾــﻦ اﻓــﺮاد و اﻣﮑــﺎن اﯾﺠــﺎد واﮐــﻨﺶ ﺳــﺮﯾﻊ ﺑﺴــﯿﺎر ﻣﺸــﮑﻞ ﺑــﻮده و ﻋﻤــﺪﺗﺎ ﺑــﻪ ﻟﺤــﺎظ ﻣــﺪﯾﺮﯾﺖ ﺣﺮاﺳــﺖ ﺳــﺎﺧﺘﻤﺎن ﻣﺠﺒــﻮر ﺑــﻪ اﯾﺠــﺎد ﻣﻨــﺎﻃﻖ ﺣﻔﺎﻇــﺖ ﺷﺪه ﺑﻪ ﻣﻨﻈـﻮر ﮐـﺎﻫﺶ رﯾﺴـﮏ ﻫﺴـﺘﻨﺪ اﻣـﺎ ﺳﯿﺴـﺘﻢ ﮐﻨﺘـﺮل دﺳﺘﺮﺳـﯽ و ﻣـﺪﯾﺮﯾﺖ ﺣﻔـﺎﻇﺘﯽ و اﻣﻨﯿﺘـﯽ در ﺳﯿﺴﺘﻢ ﮐﻨﺘـﺮل ﻫﻮﺷـﻤﻨﺪ ﺳـﺎﺧﺘﻤﺎن ﺑـﺎ ورود ﺑـﻪ اﯾـﻦ ﻋﺮﺻـﻪ از ﯾـﮏ ﺳـﻮ ﻧﯿـﺮوي اﻧﺴـﺎﻧﯽ ﻣﺘﺨﺼـﺺ ﻣـﻮرد ﻧﯿﺎز اﯾـﻦ ﮐـﺎر را ﺑـﻪ ﺷـﺪت ﮐـﺎﻫﺶداده و از ﺳـﻮي دﯾﮕـﺮ ﺗﻤـﺎﻣﯽ وﻗـﺎﯾﻊ ﺑـﻪ ﺻـﻮرت ﻟﺤﻈـﻪ اي ﺗﺤـﺖ ﻧﻈـﺮ ﻗــﺮار دارد و ﺑــﻪ ﻣﺤــﺾ ﺑــﺮوز ﮐــﻮﭼﮑﺘﺮي ﻋﻼﻣــﺖ ﻣﺸــﮑﻮك آﻻرم آن در اﺧﺘﯿــﺎر ﺗﻤــﺎﻣﯽ ﺑﺨﺸــﻬﺎ ﻗــﺮار ﻣــﯽ ﮔﯿﺮد و ﺑـﺎ ﺑـﺮوز ﺣﺎدﺛـﻪ ﺳﯿﺴـﺘﻢ ﺑـﻪ ﻃـﻮر آﻧـﯽ واﮐـﻨﺶ ﻧﺸـﺎن داده و ﺳـﻨﺎرﯾﻮﻫﺎي اﻣﻨﯿﺘـﯽ ﺣﻔﺎﻇﺘﯽ را ﮐـﻪ ﻃﯿــﻒ وﺳــﯿﻌﯽ از ﺳﯿﺴــﺘﻤﻬﺎراﺗﺤــﺖ ﺗــﺎﺛﯿﺮﻗــﺮار ﻣــﯽ دﻫﻨــﺪ ﺑــﻪ ﻣــﻮرد اﺟــﺮا ﻣــﯽ ﮔــﺬارد و ﮐــﻮﭼﮑﺘﺮﯾﻦ ﺗﺤﺮﮐــﯽ در ﺣﺎﻓﻈــﻪ ﺳــﺮورﻫﺎ ﺛﺒــﺖ و ﺿــﺒﻂ ﻣــﯽ ﺷــﻮد.ﺑﺪﯾﻦ ﺗﺮﺗﯿــﺐ وﺿــﻌﯿﺖ ﺣﻔــﺎﻇﺘﯽ ﺳــﺎﺧﺘﻤﺎن در اﺗــﺎق ﮐﻨﺘﺮل ﺗﺤﺖ ﻧﻈﺎرت ﻟﺤﻈﻪ اي ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ و ﮔﺰارش آن ﺛﺒﺖ ﻣﯽ ﺷﻮد.
د) ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﻣﺼﺮف اﻧﺮژي
اﯾﺠﺎد ﺻﺮﻓﻪ ﺟﻮﺋﯽ در ﻣﺼـﺮف اﻧـﺮژي ﺑـﺎ ﺗﻮﺟـﻪ ﺑـﻪ ﭼﻨـﺪ ﮔـﺎﻧﮕﯽ آن در ﯾـﮏ ﺳـﺎﺧﺘﻤﺎن ﻧﯿﺎزﻣﻨـﺪ اﻃﻼﻋـﺎت ﺑﺴـﯿﺎري از ﺑﺨﺸﻬﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺳـﺎﺧﺘﻤﺎن اﺳـﺖ ﮐـﻪ اﯾـﻦ اﻃﻼﻋـﺎت ﺷـﺎﻣﻞ دﻣﺎﻫـﺎي ﺑﺨﺸـﻬﺎي ﻣﺨﺘﻠـﻒ ،ﻓﺸﺎر،ﻣﺼـﺎرف ﺟﺮﯾـﺎن اﻟﮑﺘﺮﯾﮑــﯽ و روﺷــﻨﺎﺋﯽ ، دﻣﺎﻫــﺎي ﺑﺨﺸــﻬﺎي ﻣﺨﺘﻠــﻒ ﻣــﺪارات ﻟﻮﻟــﻪ ﮐﺸــﯽ ﻣﻮﺗﻮرﺧﺎﻧــﻪ،رﻃﻮﺑﺖ و دﻣــﺎي ﻫــﻮاي ﺑﯿــﺮون،ﭘﯿﺶ ﺑﯿﻨــﯽ وﺿــﻌﯿﺖ ﻫــﻮا در ﺳــﺎﻋﺎت آﯾﻨﺪه ،ﺑﺮﻧﺎﻣــﻪ ﮐــﺎري اﺷــﻐﺎل ﺳــﺎﺧﺘﻤﺎن وﺳــﺎﻋﺎت ﺣﻀــﻮر ﺳــﺎﮐﻨﯿﻦ و ارﺑﺎب رﺟﻮع و ﺑﺴـﯿﺎري اﻃﻼﻋـﺎت دﯾﮕـﺮ اﺳـﺖ ﮐـﻪ ﺑـﺎ داﺷـﺘﻦ ﯾـﮏ ﺳﯿﺴـﺘﻢ ﻣـﺪﯾﺮﯾﺖ ﻫﻮﺷـﻤﻨﺪ در ﺗﻤـﺎﻣﯽ ﺑﺨﺸـﻬﺎﺑﻄــﻮر ﮐﺎﻣــﻞ ﺟﻤــﻊ آوري،ﺗﺤﻠﯿــﻞ و ﺑﺮﻧﺎﻣــﻪ رﯾــﺰي ﻣﻨﺎﺳــﺐ ﺑــﺮاي ﺗﻮﻟﯿــﺪ و ﻣﺼــﺮف اﻧــﺮژي در ﺑﺨﺸــﻬﺎي ﻣﮑــﺎﻧﯿﮑﯽ و اﻟﮑﺘﺮﯾﮑﯽ ﺻﻮرت ﻣـﯽ ﮔﯿـﺮد و ماحصل آن کاهش مصرف انرژی تا ۲۰ درصد ﺣﺎﻟـﺖ ﻋـﺎدي آن اﺳـﺖ ﮐـﻪ اﯾـﻦ ﻋـﺪد در ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻧﻬﺎ ﺑﺰرگ ﺑﺴﯿﺎر ﭼﺸﻤﮕﯿﺮ اﺳﺖ.
ه)ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ رﯾﺴﮏ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﮔﺬاري در ﺑﺨﺸﻬﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ
ﺑﺮاي آﻧﮑﻪ ﯾﮏ ﻣﺪﯾﺮ ﺑﺘﻮاﻧـﺪ درﺳـﺖ ﺗﺼـﻤﯿﻢ ﮔﯿـﺮي ﮐﻨـﺪ ﺑﺎﯾـﺪ اﻃﻼﻋـﺎت ﮐـﺎﻓﯽ از ﻣﺠﻤﻮﻋـﻪ ﺗﺤـﺖ ﻣـﺪﯾﺮﯾﺖ ﺧﻮد داﺷـﺘﻪ ﺑﺎﺷـﺪ.و ﻫﺮﭼـﻪ اﯾـﻦ اﻃﻼﻋـﺎت ﺑـﻪ واﻗﻌﯿـﺖﻣﻮﺟـﻮد ﻧﺰدﯾﮑﺘـﺮ ﺑﺎﺷـﺪ ﺗﺼـﻤﯿﻢ ﮔﯿـﺮي ﺑـﻪ واﻗﻌﯿـﺖ ﻧﺰدﯾﮑﺘﺮو ﻧﺘﯿﺠﻪ ﺑـﻪ آﻧﭽـﻪ ﮐـﻪ ﺑﺎﯾـﺪ ﺑﺎﺷـﺪ ﺷـﺒﯿﻪ ﺗـﺮ ﺧﻮاﻫـﺪ ﺑـﻮد.در ﯾـﮏ ﺳـﺎﺧﺘﻤﺎن ﮐـﻪ ﺳﯿﺴـﺘﻢ ﻣـﺪﯾﺮﯾﺖﻫﻮﺷﻤﻨﺪ در ﺗﻤﺎﻣﯽ اﺑﻌـﺎد آن وﺟـﻮد دارد ﺑـﺎ ﺗﻮﺟـﻪ ﺑـﻪ ﺛﺒـﺖ و ﺿﺒﻂ ﮐﻠﯿـﻪ اﻃﻼﻋـﺎت از ﺑﺨﺸـﻬﺎي ﻣﺨﺘﻠـﻒ و ﺗﻬﯿــﻪ ﻧﻤﻮدارﻫــﺎي ﺗﺤﻠﯿﻠــﯽ از اﯾــﻦ اﻃﻼﻋــﺎت ﻫﻤــﻮاره ﻋﻤﻠﮑــﺮد ﺳﯿﺴــﺘﻢ در دوره ﻫــﺎي زﻣــﺎﻧﯽ ﻣﺨﺘﻠــﻒ ﻗﺎﺑــﻞ ﻣﺸــﺎﻫﺪه ﺑــﻮده و ﻣﻌ ﺎﯾــﺐ و ﻣﻮاﻧــﻊ آن ﺷﻨﺎﺳــﺎﺋﯽ و اﺧﺘﺼــﺎص ﻣﻨــﺎﺑﻊ ﻣﻨﺎﺳــﺐ در ﺟــﺎي ﻣﻨﺎﺳــﺐ اﻣﮑــﺎن ﭘﺬﯾﺮﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد و ﻣـﺪﯾﺮﯾﺖ ﺑـﺮ ﻣﺒﻨـﺎي ﺳـﻌﯽ و ﺧﻄـﺎ و اﺣﺘﻤـﺎﻻت ﻧﺨﻮاﻫـﺪ ﺑـﻮد و ﺗﻤـﺎﻣﯽ ﻣﺸـﮑﻼت ﺑـﺎ ﯾـﮏ اﺑﺰار واﻗﻌﯽ ﺑﺮرﺳﯽ و ﺗﺤﻠﯿـﻞ ﺧﻮاﻫﻨـﺪ ﺷـﺪ ﮐـﻪ ﻣﺎﺣﺼـﻞ اﯾـﻦ ﮐـﺎ ر ﮐـﺎﻫﺶ رﯾﺴـﮏ ﻫـﺎي ﻣـﺪﯾﺮﯾﺘﯽ راﻫﺒـﺮيﺳﺎﺧﺘﻤﺎن و ﮐﺎرﮐﻨﺎن آن وﮐﺎﻫﺶ ﻫﺰﯾﻨﻪ ﻫﺎي ﻧﺎﺷﯽ از ﺗﺼﻤﯿﻤﺎت ﮐﻮرﮐﻮراﻧﻪ اﺳﺖ. در ﻧﻬﺎﯾﺖ آﻧﭽﻪ ﺳﯿﺴـﺘﻢ ﻣـﺪﯾﺮﯾﺖ ﻫﻮﺷـﻤﻨﺪ ﺳـﺎﺧﺘﻤﺎن در ﻫـﺰاره ﺳـﻮم ﺑـﻪ آن ﻣـﯽ اﻧﺪﯾﺸـﺪ دﯾﮕـﺮ ﺗﺠﻤـﻼت و ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻧﻬﺎي ﻟﻮﮐﺲ ﻧﯿﺴـﺖ ﺑﻠﮑـﻪ ﺑﺤـﺮان اﻧـﺮژي در ﺟﻬـﺎن و ﭘﺪﯾـﺪه ﮔﺮﻣـﺎﯾﺶ ﮐـﺮه زﻣـﯿﻦ ﭼاﻟﺸـﯽ اﺳـﺖ ﮐــﻪ ﭘــﯿﺶ روي ﻧﺴــﻞ ﺑﺸــﺮ در اﯾــﻦ ﻫــﺰاره ﻗــﺮار دارد و اﺳــﺘﻤﺮار ﺗﻮﻟﯿــﺪ ﮔﺮﻣــﺎ ﯾﺶدر ﮐــﺮه زﻣــﯿﻦ و اﯾﺠــﺎد آﻻﯾﻨــﺪه ﻫــﺎي زﯾﺴــﺖ ﻣﺤﯿﻄــﯽ و ﻣﺼــﺮف ﺳــﺮﯾﻊ ﻣﻨــﺎﺑﻊ ﻓﺴــﯿﻠﯽ ﺑﺤﺮاﻧــﯽ را اﯾﺠــﺎد ﺧﻮاﻫــﺪ ﮐــﺮد ﮐــﻪ ﺑﺤــﺚ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﻫﻮﺷـﻤﻨﺪ ﻣﺼـﺮف و ﺗﻮﻟﯿـﺪ دﯾﮕـﺮ ﯾـﮏ ﺑﺤـﺚ ﺗﺠﻤﻼﺗـﯽ ﻧﺒـﻮده ﺑﻠﮑـﻪ ﺿـﺮورﺗﯽ اﻧﮑـﺎر ﻧﺎﭘـﺬﯾﺮ و ﯾـﮏ وﯾﮋﮔﯽ ﺑﺴﯿﺎر ارزﺷﻤﻨﺪ ﺑﺮاي ﯾﮏ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ﻣﺪرن اﻣﺮوزي اﺳﺖ.

# لیست قیمت اینترا # نمایندگی رسمی اینترا # لیست محصولات اینترا # نمایندگی اینترا # اینترا ایران # اینترا تهران # اینترا شرق تهران # نمایندگی اینترا در تهران # نمایندگی اینترا در شرق تهران # لیست قیمت تجهیزات هوشمند سازی ساختمان # هوشمند سازی ساختمان # INTERRA # INTERRA TEHRAN # INTERRA IRAN # INTERRA PRICE LIST # INTERRA PRODUCT LIST #

تهران، میدان رسالت ، خیابان هنگام ،
ابتدای خیابان فرجام شرقی ،
خیابان 49، پلاک 24 ، طبقه اول
021-77893248
0920-1200145 تلگرام
©2018 Samin Parsian, All Right Reserved